Územný plán mestskej časti Bardejov – Dlhá Lúka

V auguste 2007 bol vypracovaný územný plán mesta (ÚPN-O) Bardejov. Ako územie, určené k riešeniu územným plánom mesta, bol stanovený sídelný útvar (mesto) Bardejov, vrátane územne odlúčených mestských častí Bardejovské kúpele a Mihaľov, a pričlenených mestských častí – pôvodne samostatných obcí Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka (pričlenené k mestu v roku 1970), v hraniciach ich katastrálnych území.

Tieto katastre majú celkovú rozlohu 7.277,14 ha (72,77 km2). Z toho kataster Bardejova (vrátane Bardejovských kúpeľov a Mihaľova) zaberá 5.668,56 ha, kataster Bardejovskej Novej Vsi má výmeru 706,62 ha a kataster Dlhej Lúky výmeru 902,39 ha. Celé katastrálne územie mesta a jeho mestských častí je v územnom pláne riešené v meradle 1:10 000.

V roku 2001 mal Bardejov podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, domov a bytov celkom 33.324 obyvateľov, z čoho v samotnom Bardejove bývalo 29.476 obyvateľov. V územne odlúčenej mestskej časti Bardejovské Kúpele trvale bývalo 214 obyvateľov, Bardejovská Zábava mala 282 obyvateľov a Mihaľov 195 obyvateľov. V Bardejovskej Novej Vsi v tom istom čase trvalo bývalo 1.482 obyvateľov a v Dlhej Lúke 1.594 obyvateľov.

Z roku 2005 pochádza štúdia preložky cesty I/77 v úseku Bardejov – križovatka Bardejovské kúpele – Dlhá Lúka, ktorú vypracoval Dopravoprojekt Bratislava, divízia Prešov (zodp. riešiteľ Ing. M. Vodzinská). Preložka je riešená vo dvoch variantoch A,B. Z nich zdá sa byť vyhovujúci a reálnejší variant „A“, so západným obchvatom Dlhej Lúky, ktorý bol prevzatý do riešenia územného plánu mesta.

V roku 1991 vypracoval Útvar územného rozvoja a architektúry okresu Bardejov štúdiu pešieho prepojenia mesta s Bardejovskými kúpeľmi. Štúdia je aktuálna, jedna z navrhovaných trás bola zahrnutá aj do prvej aktualizácie ÚPN-SA Bardejov v r. 1995, ako verejnoprospešná stavba.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *