Dlhá Lúka

Správa mestskej časti

Kontakty

Meno:poslanec MsZ Bardejov Ing. Ján Židzik
Email:zidzik@ssjh.sk
Bydlisko:Pod Kútmi 17
085 01 Bardejov
Mobil:0903139060


Zvýšenie miestnych daní od 1. januára 2012.

Dňa 15. decembra 2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Vedenie mesta predložilo návrh zmien miestnych daní, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo.

Zmeny:

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Novela zákona č. 582/ 2004 Z.z. ustanovuje znížiť pomer medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb zo súčasného 40- násobku na 10- násobok. Tento rozdiel je medzi najvyššou sadzbou dane pre podnikateľov (2,660 €/ m2) a najnižšou sadzbou pre obyvateľov (0,110 €/ m2). Z uvedeného dôvodu navrhujeme ísť cestou postupného zvyšovania sadzieb dane zo stavieb (za predpokladu, že by sme neznížili najvyššiu sadzbu). Zvyšovanie sadzieb bude nevyhnutné aj vzhľadom na neisté financovanie samospráv v budúcnosti zo strany štátu.

1. Sadzba dane zo stavieb na bývanie:

Mestská časť

do 31. 12. 2011

od 1. 1. 2012

Bardejov

0,166 € / m2

0,200 € / m2

Bardejovská Nová Ves,

Dlhá Lúka

0,133 € / m2

0,160 € / m2

Bardejovská Zábava, Mihaľov, Poštárka

0,110 € / m2

0,160 € / m2

2. Sadzba dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu:

do 31. 12. 2011

od 1. 1. 2012

Mesto Bardejov

0,133 € / m2

0,160 € / m2

3. Sadzba dane z bytov:

do 31. 12. 2011

od 1. 1. 2012

Mesto Bardejov

0,166 € / m2

0,200 € / m2

4. Sadzba dane z pozemkov:

DRUH POZEMKU

do 31. 12. 2011

od 1. 1. 2012

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,50 %

0,63 %

Trvalé trávne porasty

0,50 %

0,63 %

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,75 %

0,75 %

Rybníky a ostat. hosp. využívané vodné plochy

0,50 %

0,63 %

Záhrady

0,60 %

0,63 %

Zastavané plochy a nádvoria

0,60 %

0,63 %

Ostatné plochy

0,60 %

0,63 %

Stavebné pozemky

0,38 %

0,38 %

Tabuľka : Hodnoty pozemkov podľa prílohy č.1 a prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z.z.

DRUH POZEMKOV

Katastrálne územie: Bardejov

Katastrálne územie: Bardejovská N. Ves

Katastrálne územie: Dlhá Lúka

Orná pôda

0,2937 € / m2

0,2844 € / m2

0,1829 € / m2

Trvalé trávne porasty

0,0388 € / m2

0,0355 € / m2

0,0295 € / m2

Záhrady

4,64 € / m2

4,64 € / m2

4,64 € / m2

Zastavané plochy a nádvoria

4,64 € / m2

4,64 € / m2

4,64 € / m2

Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

4,64 € / m2

4,64 € / m2

4,64 € / m2

Stavebné pozemky

46,47 € / m2

46,47 € / m2

46,47 € / m2

Rybníky a ostat. hospod. využív. vodné plochy : súhrný predpis dane: 10,56 €.

5. Zrušenie 50 % - zníženia dane z pozemkov pre občanov starších ako 62 rokov.

Zrušenie 50 % - zníženia dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov pre občanov starších

ako 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP.

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Tieto úľavy sú neopodstatnené, nakoľko daň z nehnuteľností je daňou majetkovou a jej výška je priamo úmerná výške nehnuteľného majetku. Na dôvažok samotný vek nemá ako kritérium na poskytnutie úľavy veľkú výpovednú hodnotu a má opodstatnenie skôr v regiónoch, kde sú výrazné rozdiely medzi dôchodkami a príjmami ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

6. Sadzba dane za psa:

Vlastník

do 31. 12. 2011

od 1. 12. 2012

Osamelo žijúci dôchodca nad 70 rokov

3,5 €

5 €

Člen Kynologického klubu Bardejov

3,5 €

5 €

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 33,20 € resp. 16,60 € za psa) a zvýhodnenou sadzbou.

7. Daň za užívanie verejného priestranstva:

Vlastník

Plechová prenosná garáž

Gumotextilová prenosná garáž

do 31. 12. 2011

od 1. 12. 2012

do 31. 12. 2011

od 1. 12. 2012

Držiteľ preukazu ZŤP

2 € / mesiac

5 € / mesiac

2 € / mesiac

5 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 23,25 €/mesiac resp. 21,60 € /mesiac pre občanov bez ZŤP) a zvýhodnenou sadzbou.

Parkovanie

do 31. 12. 2011

od 1. 12. 2012

Trvalé parkovanie

15 € / mesiac

20 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Pri užívaní verejného priestranstva navrhujeme zvýšenie sadzby za trvalé parkovanie zo súčasných 15 € / mesiac na 20 € / mesiac a to v súvislosti so zvýšením tzv. parkovného pre občanov zo 0,40 € / hodina na 0,70 € / hodina.

8. Daň za ubytovanie:

Daň za ubytovanie

do 31. 12. 2011

od 1. 12. 2012

sadzba

0,50 € / prenocovanie

1 € / prenocovanie

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Navrhovaná zmena by sa nemala negatívne podpísať pod úbytok hostí v ubytovacích zariadeniach na území mesta, navrhovaná sadzba je na úrovní sadzieb v mestách porovnateľných s Bardejovom. Zvýšenie sadzby budú znášať ubytovaní hostia t.j. návštevníci mesta, nie občania mesta Bardejov. V zásade platí princíp, že čím viac samospráva vyberie na dani za ubytovanie, tým väčšie dotácie dostane organizácia cestovného ruchu od štátu, čo v konečnom dôsledku môže v budúcnosti prispieť k oživeniu cestovného ruchu v našom regióne.

Všetky navrhované zmeny by mohli v budúcom roku priniesť do mestskej pokladne 95 450 €.Len registrovaní užívatelia môžu písať komentáre. Zaregistruj sa


Predchádzajúca   1   Ďalšia