Zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. januára 2012

Dňa 15. decembra 2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Vedenie mesta predložilo návrh zmien o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo.

Schválené zvýšenie o 7 € pre fyzické osoby z 20 €/osoba/rok na 27,01 €/osoba/rok je pre niektoré rodiny vážny zásah do rodinného rozpočtu. Myslím si, že zvýšenie poplatku je len logickým vyústením neriešeného problému hospodárenia s komunálnym a stavebným odpadom vedením mesta. Každoročná strata v odpadovom hospodárstve zaťažuje mestský rozpočet sumou, ktorá v súčasnej finančnej situácia mesta môže spôsobiť vážne problémy. Systémové riešenia v tejto oblasti musia byť zamerané nielen na separáciu odpadu, ale aj znižovanie množstva vytvoreného odpadu fyzickými a právnickými osobami. Riešiť poplatky pre rodiny a občanov nielen paušálne, ale aj podľa produkovaného množstva odpadu. Bolo by zaujímavé zistiť, koľko odpadu tvoria jednotlivé časti mesta.

Dôvodová správa vedenia mesta: Cieľom navrhovaných zmien je výlučne zvýšenie príjmov z poplatku v snahe čo najviac priblížiť výnos z poplatku k celkovým nákladom na odpadové hospodárstvo.

Bilancia odpadového hospodárstva za obdobie 2008-2011

RokPríjem z poplatkuCelkové náklady
odpadového hospodárstva
Rozdiel (strata)
2008664 118 €925 041 €– 260 923 €
2009631 516 €879 429 €– 247 913 €
2010652 161 €886 056 €– 233 895 €
Predpoklad 2011650 000 €935 000 €– 285 000 €

Z tabuľky vyplýva, že výnos z poplatku nepokrýva reálne náklady odpadového hospodárstva. Pre vyrovnanú bilanciu by sadzba mala byť 31,40 €/osoba.

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Fyzické osoby20 €/osoba/rok27,01 €/osoba/rok
Právnické osoby – kontajner463,32 €/rok – týžd. vývoz463,32 €/rok – týžd. vývoz
Právnické osoby – KUKA23,17 €/rok – týžd. vývoz31,46 €/rok – týžd. vývoz

Finančný stimul pre separovaný zber:

V prípade, že občan sa zapojí do separovaného zberu bude poplatok namiesto

27,01 €/osoba/rok zľava 5€/osoba/rok teda 22,01 €/osoba/rok.

V budúcom roku zmeny môžu priniesť do mestskej pokladne približne 166 000 €.