Zvýšenie miestnych daní od 1. januára 2012

Dňa 15. decembra 2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Vedenie mesta predložilo návrh zmien miestnych daní, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo.

Zmeny:

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Novela zákona č. 582/ 2004 Z.z. ustanovuje znížiť pomer medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb zo súčasného 40- násobku na 10- násobok. Tento rozdiel je medzi najvyššou sadzbou dane pre podnikateľov (2,660 €/ m2) a najnižšou sadzbou pre obyvateľov (0,110 €/ m2). Z uvedeného dôvodu navrhujeme ísť cestou postupného zvyšovania sadzieb dane zo stavieb (za predpokladu, že by sme neznížili najvyššiu sadzbu). Zvyšovanie sadzieb bude nevyhnutné aj vzhľadom na neisté financovanie samospráv v budúcnosti zo strany štátu.

1. Sadzba dane zo stavieb na bývanie:

Mestská časťdo 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Bardejov0,166 € / m20,200 € / m2
Bardejovská Nová Ves,Dlhá Lúka0,133 € / m20,160 € / m2
Bardejovská Zábava, Mihaľov, Poštárka0,110 € / m20,160 € / m2

2. Sadzba dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Mesto Bardejov0,133 € / m20,160 € / m2

3. Sadzba dane z bytov:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Mesto Bardejov0,166 € / m20,200 € / m2

4. Sadzba dane z pozemkov:

DRUH POZEMKUdo 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady0,50 %0,63 %
Trvalé trávne porasty0,50 %0,63 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy0,75 %0,75 %
Rybníky a ostat. hosp. využívané vodné plochy0,50 %0,63 %
Záhrady0,60 %0,63 %
Zastavané plochy a nádvoria0,60 %0,63 %
Ostatné plochy0,60 %0,63 %
Stavebné pozemky0,38 %0,38 %

Tabuľka : Hodnoty pozemkov podľa prílohy č.1 a prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z.z.

DRUH POZEMKOVKatastrálne územie: BardejovKatastrálne územie: Bardejovská N. VesKatastrálne územie: Dlhá Lúka
Orná pôda0,2937 € / m20,2844 € / m20,1829 € / m2
Trvalé trávne porasty0,0388 € / m20,0355 € / m20,0295 € / m2
Záhrady4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Zastavané plochy a nádvoria4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Stavebné pozemky46,47 € / m246,47 € / m246,47 € / m2

Rybníky a ostat. hospod. využív. vodné plochy : súhrný predpis dane: 10,56 €.

5. Zrušenie 50 % – zníženia dane z pozemkov pre občanov starších ako 62 rokov.

Zrušenie 50 % – zníženia dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov pre občanov starších

ako 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP.

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Tieto úľavy sú neopodstatnené, nakoľko daň z nehnuteľností je daňou majetkovou a jej výška je priamo úmerná výške nehnuteľného majetku. Na dôvažok samotný vek nemá ako kritérium na poskytnutie úľavy veľkú výpovednú hodnotu a má opodstatnenie skôr v regiónoch, kde sú výrazné rozdiely medzi dôchodkami a príjmami ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

6. Sadzba dane za psa:

Vlastníkdo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Osamelo žijúci dôchodca nad 70 rokov3,5 €5 €
Člen Kynologického klubu Bardejov3,5 €5 €

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 33,20 € resp. 16,60 € za psa) a zvýhodnenou sadzbou.

7. Daň za užívanie verejného priestranstva:

VlastníkPlechová prenosná garážGumotextilová prenosná garáž
do 31. 12. 2011od 1. 12. 2012do 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Držiteľ preukazu ZŤP2 € / mesiac5 € / mesiac2 € / mesiac5 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 23,25 €/mesiac resp. 21,60 € /mesiac pre občanov bez ZŤP) a zvýhodnenou sadzbou.

Parkovaniedo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Trvalé parkovanie15 € / mesiac20 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Pri užívaní verejného priestranstva navrhujeme zvýšenie sadzby za trvalé parkovanie zo súčasných 15 € / mesiac na 20 € / mesiac a to v súvislosti so zvýšením tzv. parkovného pre občanov zo 0,40 € / hodina na 0,70 € / hodina.

8. Daň za ubytovanie:

Daň za ubytovaniedo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
sadzba0,50 € / prenocovanie1 € / prenocovanie

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Navrhovaná zmena by sa nemala negatívne podpísať pod úbytok hostí v ubytovacích zariadeniach na území mesta, navrhovaná sadzba je na úrovní sadzieb v mestách porovnateľných s Bardejovom. Zvýšenie sadzby budú znášať ubytovaní hostia t.j. návštevníci mesta, nie občania mesta Bardejov. V zásade platí princíp, že čím viac samospráva vyberie na dani za ubytovanie, tým väčšie dotácie dostane organizácia cestovného ruchu od štátu, čo v konečnom dôsledku môže v budúcnosti prispieť k oživeniu cestovného ruchu v našom regióne.

Všetky navrhované zmeny by mohli v budúcom roku priniesť do mestskej pokladne 95 450 €.