Zvýšenie cestovného MHD Bardejov

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s. , prevádzka Bardejov.

V piatok 15. 10. 2010 boli na Radničnom námestí za účasti prevádzkovateľa MHD v Bardejove SAD Prešov, a.s. Prešov a zástupcov MsU Bardejov predstavené obyvateľom mesta,ako aj cestujúcej verejnosti, nový vozidlový park.

Kapacita vozidlového parku MHD Bardejov

AutobusPočet autobusovPočet miest na sedeniePočet miest na státiePočet miest spolu
Karosa B 7321 ks316394
Karosa B 9521 ks316394
Tedom Kronos6 ks326799
SOR 8,52 ks243862

Od 1.októbra 2011 sa zmenil cestovný poriadok MHD v Bardejove, ktorý znepríjemnil cestovanie nielen obyvateľom mestskej časti Dlhá Lúka, ale aj ostatným obyvateľom mesta Bardejov. Na základe sťažností obyvateľov Dlhej Lúky som písal sťažnosti (interpelácie) na úpravu cestovného poriadku MHD.

Dňa 15. decembra 2011 na zasadnutí MsZ Bardejov bol schválený nový cenník cestovného (tarifné podmienky) MHD základné cestovné z 0,40 na 0,50 eur.               

Dôvodová správa zvýšenia cestovného(oddelenie podnikateľských činností MsÚ): Zvyšujúca sa strata je spôsobená hlavne odpismi, ktoré budú v roku 2011 kulminovať, ako aj počtom, štruktúrou prepravovaných osôb, kde je stúpajúci trend prepravovaných osôb za zľavnené cestovné -kategória žiakov a dôchodcov, vzhľadom na vekovú štruktúru a demografický vývoj počtu obyvateľov mesta. Logickým dôsledkom tohto vývoja je i zvyšujúca sa strata, i keď celkové náklady zásadne nevzrástli.

Financovanie MHD z rozpočtu mesta:

2010 20112012 
347 344 eur 448 253 eur547 913 eur 

Zvýšenie príspevku na financovanie MHD počíta so zmluvnou ročnou platbou SAD Prešov a platbou za stratu za rok 2010 (2011).

Okrem každoročného zvyšovania financovania MHD o takmer 100 000 eur a zvyšovania cestovného (dôvody: zaplatenie nových autobusov SAD Prešov (odpisy), zvýšenie nákladov na prepravu (nafta, mzdy…) a malou tržbou z cestovného) sa mení aj cestovný poriadok MHD. Zmeny v cestovnom poriadku MHD od 1. októbra 2011 v niektorých prípadoch nielenže boli proti zlepšeniu cestovania obyvateľov Bardejova, ale aj ekonomicky nevýhodné.