Zľava za separovaný zber pre rok 2012

Separovaný zber.

Separovaným zberom odpadov nielen šetríme životné prostredie, ale je ekonomicky výhodný pre obyvateľov a mesto. Triedením odpadu získate zľavu z poplatku za komunálny odpad 5eur na osobu za rok : z 27,01 eur na 22,01 eur.        

kliknúť: informačný spravodaj

Podmienky pre získanie zľavy:

  • Do vriec (kontajnerov) ukladať len príslušné komodity pre ktoré sú určené. V prípade zmiešaného odpadu sa vrece (kontajner) považuje za neseparovaný a zľava sa neuplatní.
  • V určený deň podľa harmonogramu separovaného zberu musí občan vyložiť príslušné farebne označené vrecia (musí byť naplnený kontajner pre separovaný zber).
  • Kontajner pred obytným domom (kontajner na stanovišti pre separovaný zber v prípade bytového domu na sídlisku) musí byť označení nálepkou s čitateľným EAN kódom (čiarovým kódom).
  • Počas zberu separovaného odpadu pracovník prečíta prístrojom čiarový kód kontajnera. Počet prečítaných čiarových kódov určuje počet vyseparovaných vriec (kontajnerov). Zľavu získajú obyvatelia obytného domu príslušného kontajnera ( v prípade bytového domu na sídlisku získajú zľavu tie byty ktorým je pridelené príslušné stanovište na separovaný zber).
  • Zľava sa započíta v platových výmeroch za komunálny odpad v budúcom kalendárnom roku.