Verejná správa na Slovensku a v Dlhej Lúke

Bardejov – Dlhá Lúka je mestská časť Bardejova

Verejná správa na Slovensku:

 1. štát
 2. kraj
 3. obec

 v oddelenom modeli dvoch zložiek 

 • štátna správa: krajský úrad, obvodný úrad
 • územná samospráva: samosprávny kraj (VÚC), obec (mesto)

Najbližšie k občanovi je miestna (obecná) samospráva.

V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto (obec) je samostatný uzemný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Orgánmi mesta sú:

 • primátor mesta (starosta Dlhej Lúky)
 • mestské zastupiteľstvo (zastupuje 1 poslanec za mestskú časť Dlhá Lúka)

Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je mestský úrad, ktorý je zložený s pracovníkov mesta. Úrad zabezpečuje veci administratívne a organizačné.

Mestský úrad v Bardejove zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:

 • odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a primátora
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a v daňovom konaní
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ako aj rozhodnutia primátora

Mestský úrad najmä

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta – t. j. mestského zastupiteľstva a primátora,
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestského zastupiteľstva – t. j. mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a pod.
 • zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupi-teľstva a mestskej rady
 • zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy