Požiadavka na drobné investičné akcie v Dlhej Lúke v roku 2012 a v nasledujúcich rokoch

Počas prípravy návrhu rozpočtu mesta Bardejov, som podľa požiadaviek občanov Dlhej Lúky navrhol drobné investičné aktivity, ktoré je potrebné realizovať v Dlhej Lúke v nasledujúcich rokoch.

Návrh požiadaviek-interpelácia

1. Vybudovať verejné osvetlenie chodníka, ktorý spája Dlhú Lúku s križovatkou na odbočenie smerom na Bardejovské kúpele.
Riešenie: Z odpovede kompetentných Mestského úradu v Bardejove vyplýva, že osvetlenie sa bude riešiť v rámci cestného obchvatu mestskej časti Dlhá Lúka.

2. Vybudovať chodník na ulici Hlavná, ktorý prepojí chodník od parkoviska pri kostole s vyústením cesty na ulici Sady.
Riešenie: Z odpovede kompetentných: Správcom cesty I. triedy I/77 je SSC. Investícia do vybudovania chodníka vzhľadom na pripravovaný cestný obchvad Dlhej Lúky ( rok 2014) je nereálna. Realizáciou obchvatu dôjde k značnému skľudneniu dopravy.

3. Umiestniť svetlo verejného osvetlenia na osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Hlavná na konci parkoviska pri kostole v Dlhej Lúke.
Riešenie: Z odpovede Bapos: Inštalácia svetelného bodu na navrhovanom stĺpe nebude mať dostatočnu intenzitu osvetlenia. V prípade, že sa nezrealizuje cestný obchvad Dlhej Lúky, je potrebná projektová príprava na účelové nasvietenie asymetrickým svetlom.

4. Vytvoriť na ceste označenie pre chodcov a osadenie príslušných značiek na ulici Hlavná pri cintoríne, ktorý spojí vyústenie cesty z ulice Dlhá.
Riešenie: Z odpovede kompetentných: Požiadavka na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste I. tiredy č. I/77 bude opätovne vznesená na správcu cesty.

Zo schváleného rozpočtu mesta Bardejov na rok 2012 na zasadnutí MsZ dňa 15. decembra 2011 vyplýva, že v roku 2012 nie sú plánované investičné akcie v mestskej časti Dlhá Lúka. Finančná situácia mesta (príjmy z podielových daní, miestných daní a poplatkov a z predaja majetku mesta – bežné a kapitálové výdavky) umožňuje len financovanie dokončených a zazmluvnených investičných akcií mesta Bardejov.