Oznámenia

Zľava za separovaný zber pre rok 2012

Separovaný zber.

Separovaným zberom odpadov nielen šetríme životné prostredie, ale je ekonomicky výhodný pre obyvateľov a mesto. Triedením odpadu získate zľavu z poplatku za komunálny odpad 5eur na osobu za rok : z 27,01 eur na 22,01 eur.        

kliknúť: informačný spravodaj

Podmienky pre získanie zľavy:

 • Do vriec (kontajnerov) ukladať len príslušné komodity pre ktoré sú určené. V prípade zmiešaného odpadu sa vrece (kontajner) považuje za neseparovaný a zľava sa neuplatní.
 • V určený deň podľa harmonogramu separovaného zberu musí občan vyložiť príslušné farebne označené vrecia (musí byť naplnený kontajner pre separovaný zber).
 • Kontajner pred obytným domom (kontajner na stanovišti pre separovaný zber v prípade bytového domu na sídlisku) musí byť označení nálepkou s čitateľným EAN kódom (čiarovým kódom).
 • Počas zberu separovaného odpadu pracovník prečíta prístrojom čiarový kód kontajnera. Počet prečítaných čiarových kódov určuje počet vyseparovaných vriec (kontajnerov). Zľavu získajú obyvatelia obytného domu príslušného kontajnera ( v prípade bytového domu na sídlisku získajú zľavu tie byty ktorým je pridelené príslušné stanovište na separovaný zber).
 • Zľava sa započíta v platových výmeroch za komunálny odpad v budúcom kalendárnom roku.

X. zasadnutie MsZ 29.3.2012

Vo štvrtok 29. marca 2012 zasadnú po desiaty krát do svojich poslaneckých lavíc zvolení zástupcovia Mesta Bardejov na roky 2010 – 2014.

Program rokovania obsahuje spolu 21 bodov a okrem iného prerokujú aj Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, výročnú správu o hospodárení m. p. Bapos za rok 2011, Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2011, nakladanie s majetkom mesta,

I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012, odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov, zmeny a doplnky územno-plánovacej dokumentácie mesta Bardejov a mnohé ďalšie materiály.

Rokovanie začína o 9, 00 hod. ráno v zasadačke mestského zastupiteľstva v budove Mestského úradu v Bardejove.

Zvýšenie miestnych daní od 1. januára 2012

Dňa 15. decembra 2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Vedenie mesta predložilo návrh zmien miestnych daní, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo.

Zmeny:

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Novela zákona č. 582/ 2004 Z.z. ustanovuje znížiť pomer medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb zo súčasného 40- násobku na 10- násobok. Tento rozdiel je medzi najvyššou sadzbou dane pre podnikateľov (2,660 €/ m2) a najnižšou sadzbou pre obyvateľov (0,110 €/ m2). Z uvedeného dôvodu navrhujeme ísť cestou postupného zvyšovania sadzieb dane zo stavieb (za predpokladu, že by sme neznížili najvyššiu sadzbu). Zvyšovanie sadzieb bude nevyhnutné aj vzhľadom na neisté financovanie samospráv v budúcnosti zo strany štátu.

1. Sadzba dane zo stavieb na bývanie:

Mestská časťdo 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Bardejov0,166 € / m20,200 € / m2
Bardejovská Nová Ves,Dlhá Lúka0,133 € / m20,160 € / m2
Bardejovská Zábava, Mihaľov, Poštárka0,110 € / m20,160 € / m2

2. Sadzba dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Mesto Bardejov0,133 € / m20,160 € / m2

3. Sadzba dane z bytov:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Mesto Bardejov0,166 € / m20,200 € / m2

4. Sadzba dane z pozemkov:

DRUH POZEMKUdo 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady0,50 %0,63 %
Trvalé trávne porasty0,50 %0,63 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy0,75 %0,75 %
Rybníky a ostat. hosp. využívané vodné plochy0,50 %0,63 %
Záhrady0,60 %0,63 %
Zastavané plochy a nádvoria0,60 %0,63 %
Ostatné plochy0,60 %0,63 %
Stavebné pozemky0,38 %0,38 %

Tabuľka : Hodnoty pozemkov podľa prílohy č.1 a prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z.z.

DRUH POZEMKOVKatastrálne územie: BardejovKatastrálne územie: Bardejovská N. VesKatastrálne územie: Dlhá Lúka
Orná pôda0,2937 € / m20,2844 € / m20,1829 € / m2
Trvalé trávne porasty0,0388 € / m20,0355 € / m20,0295 € / m2
Záhrady4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Zastavané plochy a nádvoria4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov4,64 € / m24,64 € / m24,64 € / m2
Stavebné pozemky46,47 € / m246,47 € / m246,47 € / m2

Rybníky a ostat. hospod. využív. vodné plochy : súhrný predpis dane: 10,56 €.

5. Zrušenie 50 % – zníženia dane z pozemkov pre občanov starších ako 62 rokov.

Zrušenie 50 % – zníženia dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov pre občanov starších

ako 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP.

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Tieto úľavy sú neopodstatnené, nakoľko daň z nehnuteľností je daňou majetkovou a jej výška je priamo úmerná výške nehnuteľného majetku. Na dôvažok samotný vek nemá ako kritérium na poskytnutie úľavy veľkú výpovednú hodnotu a má opodstatnenie skôr v regiónoch, kde sú výrazné rozdiely medzi dôchodkami a príjmami ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

6. Sadzba dane za psa:

Vlastníkdo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Osamelo žijúci dôchodca nad 70 rokov3,5 €5 €
Člen Kynologického klubu Bardejov3,5 €5 €

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 33,20 € resp. 16,60 € za psa) a zvýhodnenou sadzbou.

7. Daň za užívanie verejného priestranstva:

VlastníkPlechová prenosná garážGumotextilová prenosná garáž
do 31. 12. 2011od 1. 12. 2012do 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Držiteľ preukazu ZŤP2 € / mesiac5 € / mesiac2 € / mesiac5 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Dôvodom je zníženie pomeru medzi základnou sadzbou

( 23,25 €/mesiac resp. 21,60 € /mesiac pre občanov bez ZŤP) a zvýhodnenou sadzbou.

Parkovaniedo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
Trvalé parkovanie15 € / mesiac20 € / mesiac

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Pri užívaní verejného priestranstva navrhujeme zvýšenie sadzby za trvalé parkovanie zo súčasných 15 € / mesiac na 20 € / mesiac a to v súvislosti so zvýšením tzv. parkovného pre občanov zo 0,40 € / hodina na 0,70 € / hodina.

8. Daň za ubytovanie:

Daň za ubytovaniedo 31. 12. 2011od 1. 12. 2012
sadzba0,50 € / prenocovanie1 € / prenocovanie

Z dôvodovej správy vedenia mesta: Navrhovaná zmena by sa nemala negatívne podpísať pod úbytok hostí v ubytovacích zariadeniach na území mesta, navrhovaná sadzba je na úrovní sadzieb v mestách porovnateľných s Bardejovom. Zvýšenie sadzby budú znášať ubytovaní hostia t.j. návštevníci mesta, nie občania mesta Bardejov. V zásade platí princíp, že čím viac samospráva vyberie na dani za ubytovanie, tým väčšie dotácie dostane organizácia cestovného ruchu od štátu, čo v konečnom dôsledku môže v budúcnosti prispieť k oživeniu cestovného ruchu v našom regióne.

Všetky navrhované zmeny by mohli v budúcom roku priniesť do mestskej pokladne 95 450 €.

Zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. januára 2012

Dňa 15. decembra 2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Vedenie mesta predložilo návrh zmien o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo.

Schválené zvýšenie o 7 € pre fyzické osoby z 20 €/osoba/rok na 27,01 €/osoba/rok je pre niektoré rodiny vážny zásah do rodinného rozpočtu. Myslím si, že zvýšenie poplatku je len logickým vyústením neriešeného problému hospodárenia s komunálnym a stavebným odpadom vedením mesta. Každoročná strata v odpadovom hospodárstve zaťažuje mestský rozpočet sumou, ktorá v súčasnej finančnej situácia mesta môže spôsobiť vážne problémy. Systémové riešenia v tejto oblasti musia byť zamerané nielen na separáciu odpadu, ale aj znižovanie množstva vytvoreného odpadu fyzickými a právnickými osobami. Riešiť poplatky pre rodiny a občanov nielen paušálne, ale aj podľa produkovaného množstva odpadu. Bolo by zaujímavé zistiť, koľko odpadu tvoria jednotlivé časti mesta.

Dôvodová správa vedenia mesta: Cieľom navrhovaných zmien je výlučne zvýšenie príjmov z poplatku v snahe čo najviac priblížiť výnos z poplatku k celkovým nákladom na odpadové hospodárstvo.

Bilancia odpadového hospodárstva za obdobie 2008-2011

RokPríjem z poplatkuCelkové náklady
odpadového hospodárstva
Rozdiel (strata)
2008664 118 €925 041 €– 260 923 €
2009631 516 €879 429 €– 247 913 €
2010652 161 €886 056 €– 233 895 €
Predpoklad 2011650 000 €935 000 €– 285 000 €

Z tabuľky vyplýva, že výnos z poplatku nepokrýva reálne náklady odpadového hospodárstva. Pre vyrovnanú bilanciu by sadzba mala byť 31,40 €/osoba.

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

do 31. 12. 2011od 1. 1. 2012
Fyzické osoby20 €/osoba/rok27,01 €/osoba/rok
Právnické osoby – kontajner463,32 €/rok – týžd. vývoz463,32 €/rok – týžd. vývoz
Právnické osoby – KUKA23,17 €/rok – týžd. vývoz31,46 €/rok – týžd. vývoz

Finančný stimul pre separovaný zber:

V prípade, že občan sa zapojí do separovaného zberu bude poplatok namiesto

27,01 €/osoba/rok zľava 5€/osoba/rok teda 22,01 €/osoba/rok.

V budúcom roku zmeny môžu priniesť do mestskej pokladne približne 166 000 €.

Zvýšenie cestovného MHD Bardejov

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s. , prevádzka Bardejov.

V piatok 15. 10. 2010 boli na Radničnom námestí za účasti prevádzkovateľa MHD v Bardejove SAD Prešov, a.s. Prešov a zástupcov MsU Bardejov predstavené obyvateľom mesta,ako aj cestujúcej verejnosti, nový vozidlový park.

Kapacita vozidlového parku MHD Bardejov

AutobusPočet autobusovPočet miest na sedeniePočet miest na státiePočet miest spolu
Karosa B 7321 ks316394
Karosa B 9521 ks316394
Tedom Kronos6 ks326799
SOR 8,52 ks243862

Od 1.októbra 2011 sa zmenil cestovný poriadok MHD v Bardejove, ktorý znepríjemnil cestovanie nielen obyvateľom mestskej časti Dlhá Lúka, ale aj ostatným obyvateľom mesta Bardejov. Na základe sťažností obyvateľov Dlhej Lúky som písal sťažnosti (interpelácie) na úpravu cestovného poriadku MHD.

Dňa 15. decembra 2011 na zasadnutí MsZ Bardejov bol schválený nový cenník cestovného (tarifné podmienky) MHD základné cestovné z 0,40 na 0,50 eur.               

Dôvodová správa zvýšenia cestovného(oddelenie podnikateľských činností MsÚ): Zvyšujúca sa strata je spôsobená hlavne odpismi, ktoré budú v roku 2011 kulminovať, ako aj počtom, štruktúrou prepravovaných osôb, kde je stúpajúci trend prepravovaných osôb za zľavnené cestovné -kategória žiakov a dôchodcov, vzhľadom na vekovú štruktúru a demografický vývoj počtu obyvateľov mesta. Logickým dôsledkom tohto vývoja je i zvyšujúca sa strata, i keď celkové náklady zásadne nevzrástli.

Financovanie MHD z rozpočtu mesta:

2010 20112012 
347 344 eur 448 253 eur547 913 eur 

Zvýšenie príspevku na financovanie MHD počíta so zmluvnou ročnou platbou SAD Prešov a platbou za stratu za rok 2010 (2011).

Okrem každoročného zvyšovania financovania MHD o takmer 100 000 eur a zvyšovania cestovného (dôvody: zaplatenie nových autobusov SAD Prešov (odpisy), zvýšenie nákladov na prepravu (nafta, mzdy…) a malou tržbou z cestovného) sa mení aj cestovný poriadok MHD. Zmeny v cestovnom poriadku MHD od 1. októbra 2011 v niektorých prípadoch nielenže boli proti zlepšeniu cestovania obyvateľov Bardejova, ale aj ekonomicky nevýhodné.

Požiadavka na drobné investičné akcie v Dlhej Lúke v roku 2012 a v nasledujúcich rokoch

Počas prípravy návrhu rozpočtu mesta Bardejov, som podľa požiadaviek občanov Dlhej Lúky navrhol drobné investičné aktivity, ktoré je potrebné realizovať v Dlhej Lúke v nasledujúcich rokoch.

Návrh požiadaviek-interpelácia

1. Vybudovať verejné osvetlenie chodníka, ktorý spája Dlhú Lúku s križovatkou na odbočenie smerom na Bardejovské kúpele.
Riešenie: Z odpovede kompetentných Mestského úradu v Bardejove vyplýva, že osvetlenie sa bude riešiť v rámci cestného obchvatu mestskej časti Dlhá Lúka.

2. Vybudovať chodník na ulici Hlavná, ktorý prepojí chodník od parkoviska pri kostole s vyústením cesty na ulici Sady.
Riešenie: Z odpovede kompetentných: Správcom cesty I. triedy I/77 je SSC. Investícia do vybudovania chodníka vzhľadom na pripravovaný cestný obchvad Dlhej Lúky ( rok 2014) je nereálna. Realizáciou obchvatu dôjde k značnému skľudneniu dopravy.

3. Umiestniť svetlo verejného osvetlenia na osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Hlavná na konci parkoviska pri kostole v Dlhej Lúke.
Riešenie: Z odpovede Bapos: Inštalácia svetelného bodu na navrhovanom stĺpe nebude mať dostatočnu intenzitu osvetlenia. V prípade, že sa nezrealizuje cestný obchvad Dlhej Lúky, je potrebná projektová príprava na účelové nasvietenie asymetrickým svetlom.

4. Vytvoriť na ceste označenie pre chodcov a osadenie príslušných značiek na ulici Hlavná pri cintoríne, ktorý spojí vyústenie cesty z ulice Dlhá.
Riešenie: Z odpovede kompetentných: Požiadavka na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste I. tiredy č. I/77 bude opätovne vznesená na správcu cesty.

Zo schváleného rozpočtu mesta Bardejov na rok 2012 na zasadnutí MsZ dňa 15. decembra 2011 vyplýva, že v roku 2012 nie sú plánované investičné akcie v mestskej časti Dlhá Lúka. Finančná situácia mesta (príjmy z podielových daní, miestných daní a poplatkov a z predaja majetku mesta – bežné a kapitálové výdavky) umožňuje len financovanie dokončených a zazmluvnených investičných akcií mesta Bardejov.

Minerálny prameň v Dlhej Lúke

História: 
V súvislosti s históriou je zaujímavé, že na obecnej pečati s menom „Dluho Luka“ z roku 1787 sú vyobrazené dve studne: jedna má na kľuke s navíjadlom vedro spustené do studne, čo asi predstavuje naberanie úžitkovej vody, nad druhou studňou je na žrdi zavesená menšia nádoba zrejme na naberanie minerálnej vody na pitie. Na základe toho možno azda usudzovať, že obec už vtedy mala istú dôležitosť, keďže mala svoju pečať a že pre ňu bola charakteristická dvojaká voda, okrem obyčajnej aj minerálna. Prameň mal liečivé účinky a bol pýchou obce v širokom okolí. Jeho minerálna voda bola predmetom obchodovania, ktorého začiatky môžeme klásť do konca 17. storočia. Voda bola plnená do fliaš a v debnách posielaná bardejovským obchodníkom. Tento prameň si prenajímali aj jednotlivci. Posledným známym nájomcom bol smilniansky  Herško, ktorý si prameň prenajal od grófa Erdödyho.

Súčastnosť:
V roku 1974 bola vybudovaná jeho súčasna nadstavba. Od roku 1996 je z dôvodu kontaminácie vody minerálny prameň uzatvorený. Vybudovaním kanalizácie v Dlhej Lúke s prostriedkov Európskych fondov je možnosť znečistenia prameňa fekálnymi baktériami veľmi malá. Pretože vlastníkom pozemku je mesto Bardejov a správcom je Bardejovský podnik služieb BAPOS, poslanci MsZ navrhovali vedeniu mesta riešiť obnovenie prameňa.

2009 – Ing. Pavol Tarcala

2010 – Ing. Ferdinand Exner

2011 – Ing. Ján Židzik

Poškodený most v mestskej časti Bardejov – Dlhá Lúka

V júli 2001 bol v dôsledku zvýšenej hladiny rieky Kamenec (povodne) čiastočne poškodený dvojpoľový most, ktorý prepája ulice Dlhá a Pod Kútmi.Mesto Bardejov riešilo rekonštrukciu mosta živičnou úpravou povrchu (asvaltový koberec) a zváraním oplotenia jeho vyrovnanie.

Nevýhovujúci stav mosta interpelovali poslanci MsZ:

Ing. Ferdinand Exner

Ing. Ján Židzik

Z odpovede m.p. Bapos dňa 30.08.2010:

Odborným statikom bolo odporúčané vybudovanie novej strednej opory pri zachovaní terajšej hornej nosnej oceľovej konštrukcie mosta alebo vybudovanie nového jednopoľového mostu bez strednej opory. Bapos v rozsahu svojih kompetencií opakovane navrhne PČ MsÚ Bardejov vykonať dopravnú uzáveru poškodeného mostu  a odporúči zaoberať sa prípravou návrhu na vybudovanie pešej lávky.

Z odpovede PČ MsÚ Bardejov (oddelenie podnikateľských činností MsÚ) dňa 22.9.2011:

Mesto má snahu riešiť zlý stavebno-technický stav mosta. V roku 2008 dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mostného objektu. Predpokladaný finančný náklad 220 000 eur.

Prechodné užívanie s prípadnými obmedzeniami z hľadiska bezpečnosti nie je možné.Môj názor:

Vzhľadom na hospodársku krízu a finančnú situáciu v mestskom rozpočte je financovanie nového mosta v sume 220 000 eur z rozpočtu mesta nemožné. V takomto prípade, keď vedenie mesta v priebehu 10 rokov nevyriešilo financovanie výstavby nového mosta z vlastných zdrojov, zdrojov vlády, ministierstev a Eúropskych fondov je riešenie zlého stavebno-technického stavu mosta v ďalekej budúcnosti.

Riešenie vedenia mesta Bardejov:

august 2011 (10. výročie povodne a poškodenie mosta): osadenie značiek

január 2012 (darček na nový rok): uloženie betónových kvetináčov

Verejná správa na Slovensku a v Dlhej Lúke

Bardejov – Dlhá Lúka je mestská časť Bardejova

Verejná správa na Slovensku:

 1. štát
 2. kraj
 3. obec

 v oddelenom modeli dvoch zložiek 

 • štátna správa: krajský úrad, obvodný úrad
 • územná samospráva: samosprávny kraj (VÚC), obec (mesto)

Najbližšie k občanovi je miestna (obecná) samospráva.

V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto (obec) je samostatný uzemný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Orgánmi mesta sú:

 • primátor mesta (starosta Dlhej Lúky)
 • mestské zastupiteľstvo (zastupuje 1 poslanec za mestskú časť Dlhá Lúka)

Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je mestský úrad, ktorý je zložený s pracovníkov mesta. Úrad zabezpečuje veci administratívne a organizačné.

Mestský úrad v Bardejove zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:

 • odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a primátora
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a v daňovom konaní
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ako aj rozhodnutia primátora

Mestský úrad najmä

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta – t. j. mestského zastupiteľstva a primátora,
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestského zastupiteľstva – t. j. mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a pod.
 • zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupi-teľstva a mestskej rady
 • zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy